Get Adobe Flash player

ข้อมูลอำเภอ

 • ศพก./ศพก.เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย

 • แผนที่ Zoning
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • เกษตรกรต้นแบบ SmartFarmer
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประชุม

 • เดือนตุลาคม
 • เดือนพฤศจิกายน
 • เดือนธันวาคม
 • เดือนมกราคม
 • เดือนกุมภาพันธ์
 • เดือนมีนาคม
 • เดือนเมษายน
 • เดือนพฤษภาคม
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนกรกฎาคม
 • เดือนสิงหาคม
 • เดือนกันยายน

ภาพข่าว


                                                                          
สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง โดยนายประทิ่น วรรณงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางบุญญาพร กายเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านสิเหร่ หมู่ที่๖ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งดำเนินโครงการผลิตเครื่องแกง ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนบ่อน้ำร้อน๑ โดยในวันนี้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันผลิตเครื่องแกงจำนวน๑๒กิโลกรัม เพื่อส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์ที่สั่งไว้ล่วงหน้า


สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง โดยนายประทิ่น วรรณงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางสาวหนูพา สุดอักษร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มลี้ยงไก่สามสายเลือด หมู่ที่๕ ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งดำเนินโครงการเลี้ยงไก่สามสายเลือด ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนกันตังใต้ โดยในวันนี้กลุ่มได้ร่วมกันปล่อยไก่ลงคอกที่เตรียมไว้ และได้ให้สมาชิกจัดเวรยามมาดูแลสำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 1/1 ถนนขื่อนา ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  โทร/โทรสาร 075-251742 

 E-mail : trang_kantang@doae.go.th    facebook : สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง