Get Adobe Flash player

ข้อมูลอำเภอ

 • ศพก./ศพก.เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย

 • แผนที่ Zoning
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • เกษตรกรต้นแบบ SmartFarmer
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประชุม

 • เดือนตุลาคม
 • เดือนพฤศจิกายน
 • เดือนธันวาคม
 • เดือนมกราคม
 • เดือนกุมภาพันธ์
 • เดือนมีนาคม
 • เดือนเมษายน
 • เดือนพฤษภาคม
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนกรกฎาคม
 • เดือนสิงหาคม
 • เดือนกันยายน

                                                                          


โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2562-2563

มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด 

(พาราควอต, ไกลโฟเซต,คลอไพริฟอส)

เกษตรกันตัง จัดอบรมเกษตรกร ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ตำบลกันตังใต้

วันที่ 22 กันยายน 2562 นายสรวง พรหมบุญทอง เกษตรอำเภอกันตัง พร้อมด้วยนางสาวหนูพา สุดอักษร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมและทดสอบความรู้เกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ผ่านวิทยากร (ครู ข) โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบจำนวน 20 ราย ณ ที่ทำการกำนันตำบลกันตังใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

เกษตรกันตัง จัดอบรมเกษตรกร ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ตำบลย่านซื่อ

วันที่ 17 กันยายน 2562 นายสรวง พรหมบุญทอง เกษตรอำเภอกันตัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมและทดสอบความรู้เกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ผ่านวิทยากร (ครู ข) โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบจำนวน 34 ราย ณ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

เกษตรกันตัง ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่พืชผักคลองชีล้อม โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 9 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง โดยนายสรวง พรหมบุญทอง เกษตรอำเภอกันตัง พร้อมด้วยนายปิยวุฒิ แดงเหมือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่พืชผักคลองชีล้อมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่ม รวมทั้งร่วมกันวางแผนการผลิตและการตลาด โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วม 20 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

เกษตรกันตัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.)

วันที่ 4 กันยายน 2562 อำเภอกันตัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนอำเภอกันตัง เพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรผู้ยากจน จำนวน 4 ราย ผ่านการพิจารณาอนุมัติจำนวน 1 ราย ไม่เข้าหลักเกณฑ์คุณสมบัติ 3 ราย วงเงินอนุมัติจำนวน 200,000 บาท โดยมีนายปรีชา ถาวรประสิทธิ์ ปลัดอำเภอกันตัง รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอกันตัง เป็นประธาน และนายสรวง พรหมบุญทอง เกษตรอำเภอกันตัง เป็นเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

เกษตรกันตัง จัดอบรมเกษตรกร ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ตำบลนาเกลือ

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายสรวง พรหมบุญทอง เกษตรอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางสาวลินดา ดำคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายปิยวุฒิ แดงเหมือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมและทดสอบความรู้เกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ผ่านวิทยากร (ครู ข) โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบจำนวน 27 ราย ณ ที่ทำการกำนันตำบลนาเกลือ หมู่ที่6 ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

เกษตรกันตัง จัดอบรมเกษตรกร ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ตำบลบางหมาก

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายสรวง พรหมบุญทอง เกษตรอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางบุญญาพร กายเพ็ชรและนางสาวลินดา ดำคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมและทดสอบความรู้เกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ผ่านวิทยากร (ครู ข) โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 23 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 1/1 ถนนขื่อนา ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  โทร/โทรสาร 075-251742 

 E-mail : trang_kantang@doae.go.th    facebook : สนง.เกษตรอำเภอกันตัง