Get Adobe Flash player

ข้อมูลอำเภอ

 • ศพก./ศพก.เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย

 • แผนที่ Zoning
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • เกษตรกรต้นแบบ SmartFarmer
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประชุม

 • เดือนตุลาคม
 • เดือนพฤศจิกายน
 • เดือนธันวาคม
 • เดือนมกราคม
 • เดือนกุมภาพันธ์
 • เดือนมีนาคม
 • เดือนเมษายน
 • เดือนพฤษภาคม
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนกรกฎาคม
 • เดือนสิงหาคม
 • เดือนกันยายน

                                                                          
เกษตรกันตัง ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
.......................................................................................................................
                   วันที่10 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง โดยนายสรวง พรหมบุญทอง เกษตรอำเภอกันตัง พร้อมด้วยประมงอำเภอกันตัง ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มส่งเสริมด้านการประมง บ้านท่าปาบ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งได้ดำเนินโครงการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยให้คำแนะนำพร้อมทั้งสอบถามปัญหาการดำเนินโครงการ ซึ่งประธานกลุ่มได้เล่าให้ฟังว่าจากเหตุการณ์พายุปาบึกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่าน ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ส่งผลให้ปลาตายไปบางส่วนจึงอยากให้ทางอำเภอหรือหน่วยงานราชการมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาตรงส่วนนี้โดยทางอำเภอได้ให้คำชี้แจงถึงแนวทางการช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว และให้คำแนะนำถึงวิธีการเลี้ยงปลาทับทิมให้ได้ผลิตที่สูง การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้อย่างอื่นในระหว่างรอปลาทับทิมเติบโตเต็มที่พร้อมขาย พร้อมทั้งผลักดันให้เป็นจุดเรียนรู้ด้านการประมงอีกจุดหนึ่งของอำเภอกันตัง
สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง โดยนายประทิ่น วรรณงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางสาวหนูพา สุดอักษร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มลี้ยงไก่สามสายเลือด หมู่ที่๕ ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งดำเนินโครงการเลี้ยงไก่สามสายเลือด ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ชุมชนกันตังใต้ โดยในวันนี้กลุ่มได้ร่วมกันปล่อยไก่ลงคอกที่เตรียมไว้ และได้ให้สมาชิกจัดเวรยามมาดูแลสำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 1/1 ถนนขื่อนา ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  โทร/โทรสาร 075-251742 

 E-mail : trang_kantang@doae.go.th    facebook : สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง