สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

 • ประวัติอำเภอกันตัง
 • แผนที่อำเภอกันตัง
 • แหล่งท่องเที่ยว

ข้อมูลอำเภอ

 • ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
 • ศพก./ศพก.เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย

 • แผนที่ Zoning
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • เกษตรกรต้นแบบ SmartFarmer
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประชุม

 • เดือนตุลาคม
 • เดือนพฤศจิกายน
 • เดือนธันวาคม
 • เดือนมกราคม
 • เดือนกุมภาพันธ์
 • เดือนมีนาคม
 • เดือนเมษายน
 • เดือนพฤษภาคม
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนกรกฎาคม
 • เดือนสิงหาคม
 • เดือนกันยายน

ภาพข่าว
          ข่าวส่งเสริมการเกษตร


วันที่๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง โดยนายประสาท ทองมาก เกษตรอำเภอกันตัง มอบหมายให้นายประทิ่น วรรณงาม , นางปรีดา คงบัน, นายปิยวุฒิ แดงเหมือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรด้านการลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พร้อมเก็บข้อมูลพื้นฐานรายบุคคลของสมาชิกแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ๒๕๖๑ (แปลงใหญ่พืชผัก) ณ ศูนย์ ศพก. เครือข่าย หมู่ที่๔ ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม๓๐


เมื่อวันที่๑๓ธันวาคม ๒๕๖๐สำนักงานเกษตรอำเภอกันตังโดยนายประสาท ทองมาก เกษตรอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางลินดา ดำคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านการเกษตรเนื่องจากภัยพิบัติน้ำท่วมที่ผ่านมา ณ หมู่ที่๑ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีส่วนยางเพิ่งปลูกใหม่เสียหายทั้งหมด๓ไร่ มะพร้าวเสียหาย๕ไร่ และพืชผักเสียหายทั้งหมดประมาณ๕ไร่ เพื่อเร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านพืชต่อไป


เมื่อวันที่๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอกันตังโดยนายประสาท ทองมาก เกษตรอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางจิราณี จันทร์แก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จับพิกัดแปลงยางพาราและปาล์มน้ำมันพื้นที่แปลงไม่มีเอกสารสิทธิ์ ตามโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและวาดแปลงปี๒๕๖๑ ณ หมู่ที่๖ ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรังเมื่อวันที่๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอกันตังโดยนายประสาท ทองมาก เกษตรอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางบุญญาพร กายเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร กิจกรรมประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน มีเป้าหมายสมาชิกกลุ่ม๓กลุ่ม จำนวน๓๐ราย โดยมีนางสุจินต์ ไข่ริน ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพจักสานก้านจากบ้านนายอดทองเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนกิจการวิสาหกิจชุมชน และให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์swot การเขียนแผนธุรกิจและนำเสนอผลการจัดเวที ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 1/1 ถนนขื่อนา ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  โทร/โทรสาร 075-251742 

 E-mail : trang_kantang@doae.go.th    facebook : สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง