สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

 • ประวัติอำเภอกันตัง
 • แผนที่อำเภอกันตัง
 • แหล่งท่องเที่ยว

ข้อมูลอำเภอ

 • ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
 • ศพก./ศพก.เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย

 • แผนที่ Zoning
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • เกษตรกรต้นแบบ SmartFarmer
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประชุม

 • เดือนตุลาคม
 • เดือนพฤศจิกายน
 • เดือนธันวาคม
 • เดือนมกราคม
 • เดือนกุมภาพันธ์
 • เดือนมีนาคม
 • เดือนเมษายน
 • เดือนพฤษภาคม
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนกรกฎาคม
 • เดือนสิงหาคม
 • เดือนกันยายน

ภาพข่าว


วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร

.....................................................................................

"กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน"


บทบาทหน้าที่่ของสำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง

.....................................................................................

1.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรให้มีความเข็มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

2.ส่งเสริมและประสานงานการถ่ายทอดความรู้การผลิตและการจัดการผลผลิตด้านพืช ประมง และปศุสัตว์

3.ฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร ให้สามารถผลิตและจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.ให้บริการทางด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

5.ดำเนินการผลิตและเผยแพร่เอกสาร คำแนะนำ และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเกษตร

6.ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติตามมาตรการของรัฐ

7.ดำเนินการด้านความร่วมมือในการเชื่อมโยงและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

8.การกำหนดระบบและดำเนินการเกี่่ยวกับวิสาหกิจชุมชน


สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 1/1 ถนนขื่อนา ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  โทร/โทรสาร 075-251742 

 E-mail : trang_kantang@doae.go.th    facebook : สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง