สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

 • ประวัติอำเภอกันตัง
 • แผนที่อำเภอกันตัง
 • แหล่งท่องเที่ยว

ข้อมูลอำเภอ

 • ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
 • ศพก./ศพก.เครือข่าย
 • จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย

 • แผนที่ Zoning
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • เกษตรกรต้นแบบ SmartFarmer
 • การจัดการความรู้ KM

รายงานการประชุม

 • เดือนตุลาคม
 • เดือนพฤศจิกายน
 • เดือนธันวาคม
 • เดือนมกราคม
 • เดือนกุมภาพันธ์
 • เดือนมีนาคม
 • เดือนเมษายน
 • เดือนพฤษภาคม
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนกรกฎาคม
 • เดือนสิงหาคม
 • เดือนกันยายน

ภาพข่าว


 

นายประสาท  ทองมาก
เกษตรอำเภอกันตัง

    

นายชัยยุทธ์ ทองชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

     

 นายประทิ่่น วรรณงาม      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


  

นางปรีดา คงบัน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

  

นางบุญญาพร กายเพ็ชร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

 นางสาวลินดา ดำคง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายปิยวุฒิ แดงเหมือน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนายจิราณี จันทร์แก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนายเชาว์ นุ่นเอียด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวกนกอร วิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง 1/1 ถนนขื่อนา ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  โทร/โทรสาร 075-251742 

 E-mail : trang_kantang@doae.go.th    facebook : สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง